ถาม-ตอบ ปัญหา “โดนใจ”

– ขนาดของร้านตั้งแต่พื้นที่ไม่เกิน 40 จนถึงพื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม. เพื่อจะได้มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดวางสินค้าได้หลากหลายและมากพอ
– สามารถท่าได้ โดนใจจะปรับสินค้าให้เข้ากับพื้นที่และชุมชนของร้านในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สินค้าภายในร้านโดนใจทุกร้านมียอดขายดี
– โดนใจช่วยลงทุนในการปรับปรุงร้าน โดยมีราคาประมาณ 300,000-700,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบันของร้านว่าต้องปรับปรุงมากน้อยแค่ไหนให้ตรงตามมาตรฐานของเรา
– หลังจากอนุมัติแล้ว การน่าสินค้าและอุปกรณ์เดิมออกทั้งหมด และทีมโดนใจเข้าปรับปรุงร้าน และการจัดสินค้าเข้าร้านใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3030วัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คู่ค้าด่าเนินการกับร้านเดิมด้วย
– คู่ค้าสามารถเลือกเวลาเปิด ปิด ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยต้องเปิดเป็นเวลาที่แน่นอนในทุกๆ วัน โดยทางเราขอแนะน่าว่าร้านควรเปิดอย่างน้อย 13 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อครอบคลุมเวลาท่าการขายสินค้าอย่างเหมาะสม
– ทางบริษัทส่วนกลางมีราคามาตรฐาน ให้ในเบื้องต้น คู่ค้าสามารถก่าหนดราคาขาย และ ราคาโปรโมชั่นของสินค้าที่ขายภายในร้านได้เอง
– มีระบบการจัดการร้านค้ามืออาชีพ มีที่ปรึกษาช่วยดูแลร้านค้าให้ได้มาตรฐาน แนะน่าสินค้า แนะน่าการขายและได้รับการดูแลระบบช่าระเงิน การควบคุมคลังสินค้า ช่วยจัดหา จัดส่งสินค้า
– สินค้าเดิมในร้านที่ยังคงเหลืออยู่สามารถขายต่อภายในร้านได้ ไม่เกิน 1 เดือน หลังจาก 1 เดือนแล้วสามารถขายต่อได้ไม่เกิน 5% ของล๊อควางสินค้าภายในร้าน
– ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่ทับซ้อนกับสินค้าที่ทางโดนใจ จัดหาให้ เช่น สินค้าเพื่อการเกษตร อาหารสด ในอัตราส่วนไม่เกิน 5% ของล๊อควางสินค้าภายในร้าน และโดนใจจะแนะน่าแนวทางในการจัดวางสินค้า
– เราช่วยประสาน สถาบันทางการเงินเพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุน ในอัตราที่เหมาะสมกับการลงทุน
– ต้องเป็นเงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท มีโชค 168 จ่ากัด” เท่านั้น โดยช่าระเมื่อร้านผ่านการอนุมัติแล้ว
– โดนใจมีระบบช่วยดูแลสต๊อกสินค้า และมีการตรวจสอบสต๊อกสินค้าของร้านค้าเป็นประจ่า
– เราใช้พันธมิตรที่มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศในการกระจายสินค้า จัดส่งภายใน 1-3 วัน
– ส่วนกลางจะช่วยก่าหนดปริมาณสินค้าในสต็อกให้ ผ่านระบบ POS ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าคงเหลือเท่าไหร่ รวมถึงตรวจสอบยอดขายว่าสินค้าอะไรขายดีหรือขายไม่ดี ต้องจัดส่งสินค้าให้จ่านวนเท่าใดและร้านค้าสามารถก่าหนดการสั่งซื้อเองได้ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย
คู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ตามปกติของการด่าเนินกิจการเครื่องคิดเงิน (POS) ที่เราติดตั้งไม่ได้บันทึกข้อมูลด้านภาษี เครื่องคิดเงิน(POS) ใช้เพื่อบริหารงานภายในร้านเท่านั้น
– สินค้าเรามีราคาที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ได้กำไรเฉลี่ย 15% จากรายการสินค้าและราคาที่เราแนะน่าให้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จำหน่าย
– สัญญามีระยะเวลา 3 ปี อุปกรณ์ภายในร้านเป็นของโดนใจ เมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือมีการยกเลิกสัญญาจะต้องส่งคืนให้กับโดนใจ เช่น ตู้แช่สินค้า ชั้นวางสินค้าเคาท์เตอร์ เครื่องคิดเงิน
– เมื่ออุปกรณ์ในร้านที่โดนใจจัดหาให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานโดยปกติ เรามีทีมช่างเข้าไปดูแลตามการรับประกันของอุปกรณ์นั้นๆ (ไม่รวมถึงการปรับปรุงตกแต่ง)
– ปรับปรุงตกแต่งร้านตามเงื่อนไขที่โดนใจก่าหนด แต่สามารถเลือกแบบขึ้นป้ายโดนใจ และไม่ขึ้นป้ายโดนใจ
เราเป็นผู้ดูแลร้านค้าโชห่วยเสมือนครอบครัว โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ ในการด่าเนินการและการจัดสรรสินค้า
– ร้านค้ามีหน้าที่ต้องสั่งซื้อสินค้า 95% ของรายการสินค้าทั้งหมดภายในร้านในส่วนของ 5% ร้านค้ามีสิทธิน่าสินค้าอื่นๆมาจ่าหน่ายที่ไม่ซ้่ากับสินค้าที่โดนใจจ่าหน่ายโดยต้องไม่วางในพื้นที่อื่น นอกจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้คือ 1, 2 และ 4 ล็อควางสินค้า (Bay) ส่าหรับร้านขนาด S, M, L ตามล่าดับ
– หลังจากครบสัญญาฉบับแรกในระยะเวลา 3 ปี ร้านค้าสามารถด่าเนินการขอต่ออายุสัญญา หากผ่านการพิจารณาต่ออายุสัญญา ร้านค้าช่าระเงินประกันเพียง 50% จากยอดเงินประกันตามขนาดร้าน โดยโดนใจจะปรับปรุงร้านให้
– การช่าระเงินค่าสินค้าสามารถช่าระได้ 3 ช่องทางดังนี้
  1. ช่าระด้วยเงินสด
  2. ช่าระด้วยเงินโอน
  3. ช่าระด้วยบัตรเครดิต “BigC”
– เมื่อคิดจากร้านค้าเปิดทำการ 26 วันต่อเดือนร้านค้าควรมียอดขายตามขนาดร้าน ดังนี้
  • ร้านขนาด S ยอดขาย 10,700 บาทต่อวัน
  • ร้านขนาด M ยอดขาย 18,725 บาทต่อวัน
  • ร้านขนาด L ยอดขาย 25,680 บาทต่อวัน
– ยอดขายจากสินค้าโดนใจนับจากยอดขายสินค้าที่ซื้อจากโดนใจ หรือซื้อจากพันธมิตรโดนใจที่ตกลงไว้ล่วงหน้าว่าสามารถนับรวมยอดขายได้
– ยอดขายย้อนหลังต่อเดือนต้องเป็นยอดขายที่ผ่านระบบเครื่องคิดเงิน (POS) ตามรายการสินค้าที่สั่งซื้อจาก โดนใจ หรือซื้อจากพันธมิตรโดนใจที่ตกลงไว้ล่วงหน้าว่าสามารถนับรวมยอดขายได้ ตัวอย่างตามตาราง

 
หมายเหตุ : กรณีที่มีความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ หรือผิดไปจากข้อตกลง บริษัทฯ มีสิทธิไม่คืนเงินประกันตามตารางฯ ข้างต้น อุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น เคาท์เตอร์ ตู้แช่สินค้า ชั้นวางสินค้า เครื่องคิดเงิน เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ร้านค้าจะต้องส่งคืนเมื่อยกเลิกสัญญา หรือสิ้นสุดสัญญา

Scroll to Top